top of page

Idrettslagets formål

Moelven Idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon

Idrettsglede gjennom fysisk aktivitet og samhold.

Verdigrunnlaget

Følgende verdier er styrende for klubben gjennom samhandling og idrettslig aktivitet på tvers av alle grupper:

- Mestring

- Idrettsglede

- Likeverd

Mestring: Begrepet fokuserer på mestring av bestemte oppgaver, noe som betyr at en person kan ha ulik grad av mestringstro i ulike sammenhenger. Mestringstro har også betydning for personens motivasjon og ambisjoner.

 

Moelven Idrettslag skal gi alle utøvere følelsen mestring uavhengig av nivå.

Idrettsglede: Opplevelsen av sterk idrettsglede forbindes av utøverne med å vinne eller prestere bra i en konkurranse, å gjøre en usedvanlig prestasjon eller å mestre en ny ferdighet. Samtidig fremheves også andre former for glede, som den dype tilfredsstillelsen over å føle at man er i utvikling og arbeider hardt mot et mål, å være en del av en sosial gruppe hvor man opplever tilhørighet og samhold, samt muligheten for å være i bevegelse. Dette mønsteret antyder at idrettsglede er mangfoldig.

Likeverd: Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon. 

Moelven Idrettslags utøvere skal oppleve at de blir sett og er like mye verdt uavhengig av kjønn, 

etnisitet, religion, seksualitet og evner.

bottom of page